Blocks - UV Test Results:

UV Test Results: Plastic Mesh (PE/HDPE)

  • 2-3 years Equivalent to outdoor Exposure: 98% Strength maintained (2% loss)
  • 3-5 years Equivalent to outdoor Exposure: 96% Strength maintained (3.3% loss)
  • 5-8 years Equivalent to outdoor Exposure: 93% Strength maintained (6.6% loss)

การบำรุงรักษาตาข่าย:

  • ควจหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์การติดตั้งที่ใช้ยึดเกี่ยวกับตาข่าย เช่น ขอเกี่ยว ลวดสลิง เป็นต้น เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายเป็นวงกว้าง
  • หมั่นตรวจสอบ ใช้น้ำที่สะอาดฉีดล้างดูแลความสะอาด เช่น กรณีคราบฝุ่นเกาะ คราบสกปรก เพื่อยืดอายุการใช้งาน
  • หมั่นตรวจสอบและซ่อมแซมช่องตาข่ายที่ขาดหรือชำรุดเฉพาะจุด อันเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติเพื่อป้องกันความเสียหายเป็นวงกว้าง

Notes on UV testing

  • อายุการใช้งานของตาข่ายนั้นอาจมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงลดลงตามสภาวะอุณหภูมิที่ไม่คงที่ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้
  • *สินค้ามีใบรับรองคุณภาพสินค้า (หากลูกค้าร้องขอ)