สินค้า - ตาข่ายกรองแสง สีดำ สีเขียว ทอ 2 แบบ

ชุดล่ะ 10 ม้วน
งดจำหน่ายชั่วคราว

ตาข่ายกรองแสง สีดำ สีเขียว ทอ 2 แบบ

 • ตาข่ายกรองแสง ทอ 2 แบบ
 • สีดำ กรองแสงได้ 50% 60% 70% 80%
 • สีเขียว กรองแสงได้ 50% 60% 70% 80%
 • จำหน่ายขั้นต่ำชุดล่ะ 10 ม้วน

ล้างค่า
 • คำอธิบาย
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
 • การบำรุงรักษา

คำอธิบาย

ตาข่ายกรองแสง สีดำ สีเขียว

ตาข่ายกรองแสง สีดำ

 • กรองแสง 50% สีดำ
 • กรองแสง 60% สีดำ
 • กรองแสง 70% สีดำ
 • กรองแสง 80% สีดำ

ตาข่ายกรองแสง สีเขียว

 • กรองแสง 50% สีเขียว
 • กรองแสง 60% สีเขียว
 • กรองแสง 70% สีเขียว
 • กรองแสง 80% สีเขียว

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดไม่ระบุ
เลือกสี

สีดำ, สีเขียว

เลือกแบบ

1, 2

UV Test Results: Plastic Mesh (PE/HDPE)
 • 2-3 years Equivalent to outdoor Exposure: 98% Strength maintained (2% loss)
 • 3-5 years Equivalent to outdoor Exposure: 96% Strength maintained (3.3% loss)
 • 5-8 years Equivalent to outdoor Exposure: 93% Strength maintained (6.6% loss)
การบำรุงรักษาตาข่าย:
 • ควจหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์การติดตั้งที่ใช้ยึดเกี่ยวกับตาข่าย เช่น ขอเกี่ยว ลวดสลิง เป็นต้น เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายเป็นวงกว้าง
 • หมั่นตรวจสอบ ใช้น้ำที่สะอาดฉีดล้างดูแลความสะอาด เช่น กรณีคราบฝุ่นเกาะ คราบสกปรก เพื่อยืดอายุการใช้งาน
 • หมั่นตรวจสอบและซ่อมแซมช่องตาข่ายที่ขาดหรือชำรุดเฉพาะจุด อันเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติเพื่อป้องกันความเสียหายเป็นวงกว้าง
Notes on UV testing
 • อายุการใช้งานของตาข่ายนั้นอาจมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงลดลงตามสภาวะอุณหภูมิที่ไม่คงที่ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้
 • *สินค้ามีใบรับรองคุณภาพสินค้า (หากลูกค้าร้องขอ)